Ranglisten

2007 Nachwuchscamp 13 KB
2008 Nachwuchscamp 12 KB
2008 Nendaz 109 KB
2008 Nendaz 2 84 KB
2008 Rangliste Jubilaumsklubrennen 26 KB
2008 Rangliste Velorally 15 KB
2009 Klubrennen 22 KB
2009 Rangliste Lenk 3'006 KB
2009 Rangliste Lenk 2 2'348 KB
2009 Rangliste Velorally 16 KB
2009 Salzmattrennen 22 KB
2010 Altersklassrennen 36 KB
2010 Rangliste Klubrennen 21 KB
2010 Rangliste Salzmattrennen 21 KB
2012 Rangliste Klubrennen 11 KB
2012 Rangliste Salzmattrennen 11 KB
2013 Rangliste Jubilaeumslauf 12 KB
2013 Rangliste Klubrennen 13 KB
2014 Rangliste Klubrennen 21 KB
2015 Rangliste Klubrennen 15 KB
2016 Rangliste 15 KB
2018 Rangliste Klubrennen 11 KB
2019 Rangliste 4 KB
2022 Rangliste Ski-Rallye 11 KB